6.12.2022

Prijímateľ NFP:

Názov: AgeVolt Slovakia s.r.o.

Sídlo: Jarošova 1, 83103 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

IČO: 46479848

Konajúci: Ing. Ján Zuštiak, konateľ


 


 

Názov projektu: AgeVolt - nabíjacia platforma pre elektromobily

Miesto realizácie projektu:     Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Výzva - kód Výzvy: OPII-MH/DP/2021/12.1-33

 

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný fondom:    Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 12 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji

Investičná priorita: 3d)  Podpora  kapacity  MSP  pre  rast  na  regionálnych, celoštátnych  a  medzinárodných  trhoch  a  zapojenia  sa  do procesov inovácií

Špecifický cieľ: 12.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji

Schéma pomoci: Schéma  štátnej  pomoci  na  podporu  projektov,  ktorým  bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence)

 

Cieľom projektu je vytvoriť jedinečný obchodný model, zameraný na exponenciálne rastúci trh s elektromobilitou a podporiť tak rozvoj elektromobility sprístupnením pohodlného nabíjania pri optimálnej distribúcii elektrickej energie. Projekt prinesie prelomové riešenie AgeVolt – komplexný digitálny ekosystém nabíjania pre elektromobily. To pozostáva z viacerých integrovaných ekologických produktov - inteligentných nabíjacích staníc pre elektromobily, inteligentného systému riadenia elektrickej energie a digitálnej platformy AgeVolt, vytvorenej na blockchainovej technológii. AgeVolt ekosystém zjednodušuje a sprístupňuje nabíjanie elektromobilov, uľahčuje dynamické vyvažovanie dopytu po elektrickej energii a zároveň znižuje celkové náklady na vlastníctvo nabíjacích staníc.

 

Projektové aktivity prebiehajú od 1.6.2021 do 31.5.2023 a zahŕňajú HW a SW vývoj, aktivity spojené so vstupom na 10 trhov najmä okolitých krajín a EÚ, ako aj ochranu duševného vlastníctva a projektové riadenie. Projektové aktivity budú prebiehať v Bratislavskom samosprávnom kraji. Projekt prispeje k rozvoju inovatívneho potenciálu SR a EÚ, k jeho prieniku na zahraničné trhy, ako aj k podpore napĺňania environmentálnych cieľov OSN, ku ktorým sa SR zaviazala.

 

Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 1 758 750,00 EUR

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk